Як стати нашим студентом?

Порядок вступу в університет

Форма "Подати заявку"
Заповніть форму "Подати заявку", щоб ми змогли зв'язатися з Вами для уточнення деталей
1
Лист-запрошення
Ми зв'яжемося з Вами, щоб допомогти заповнити документи та заяви для листа-запрошення
2
Віза типу D
Отримайте візу типу D в найближчому посольстві України
3
Приліт в Україну
Ласкаво просимо в Україну! Перед Вашим рейсом Вам слід відпправити нам копію авіаквитка (сповіщення про прибуття) і ми зможемо підготувати лист для прикордонної служби, аби Вам було легше пройти митний контроль в аеропорту
4
Заява в університет
Настав час складати іспити, щоб вступити в університет. Ми Вам допоможемо з оформленням всіх необхідних документів
5
Посвідка на тимчасове проживання
Після цього Ви нарешті зможете отримати посвідку на тимчасове проживання. Не турбуйтесь, ми допоможемо Вам з документами та реєстрацією (будь ласка, не забувайте про оригінали ваших документів)
6

Правила прийому на навчання

Інформація для іноземців та осіб без громадянства

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет) здійснюється згідно з Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановами Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року №729 «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2013 року №1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 «Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність

Квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць державного замовлення,
яка використовується для прийому вступників з числа:

- іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України

- закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця

- іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні,
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями)

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється:

- один раз на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 15 грудня) для здобуття освітніх ступенів
бакалавра і магістра

- упродовж року для навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі
наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі

Іноземні громадяни, які вступають на Підготовче відділення для довузівської мовної підготовки, проходять процедуру отримання запрошення та подачі документів для зарахування за умовами, аналогічними для абітурієнтів за освітнім ступенем бакалавра

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов'язань Університету

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов'язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими ж правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України

Іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні та отримали повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в Україні, мають право на вступ на освітній ступінь бакалавра згідно з порядком, визначеним у Розділі II цих Правил прийому

8. Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі "Електронний журнал" уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в'їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в'їзду) з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль))

Перелік освітніх програм

Натисніть «Правила вступу», щоб переглянути повний список

Бакалавр та Магістр медичного спрямування знаходиться в Додатку 2.1 та в Розділі ІІ

Магістр знаходиться в Додатку 3.1 в Розділі ІІІ

Бакалавр та Магістр Інституту Післядипломної освіти знаходиться в Розділі IV

Вимоги до рівня освіти

На навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на перший курс до Університету приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну середню освіту

Магістр знаходиться в Додатку 3.1 в Розділі ІІІ

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до Університету, повинні володіти українською або англійською мовою на рівні В1, відповідно до мови викладання на обраній освітній програмі (спеціальності). Перелік освітніх програм за освітнім ступенем бакалавра (магістра медичного спрямування) з українською мовою навчання визначений Додатками 2.1 та 2.2; англійською мовою навчання – Додатками 5.1. та 5.2. до цих Правил прийому

Прийом заяв та документів

Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа про освіту, документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів

Свідоцтво про народження, документи про освіту, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України. Від легалізації цих документів звільняються громадяни країн-учасниць Конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961 р.) з проставленням апостилю на них. Не потребують легалізації та апостилю документи, видані в країнах-учасницях Конвенції про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах (Мінськ, 1993 р.)

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (освітніми програмами), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, але не пізніше термінів, установлених у § 2 цих Правил прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування вступників до зарахування

Усі документи, що видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу в Україні.

Організація конкурсного відбору

Зарахування на навчання іноземців для здобуття вищої освіти на відповідному рівні здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що підтверджуються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, що дають право для продовження навчання на відповідному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти

Для проведення вступних іспитів для іноземців складається графік, який затверджується Головою Приймальної комісії (ректором). Відбіркова комісія Підготовчого відділення для іноземних громадян оприлюднює графік на сайті Підготовчого відділення для іноземних громадян та повідомляє вступника щодо розкладу вступних іспитів для іноземців

Рекомендації для зарахування

Cписки вступників-іноземців, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними Єдиної бази і затверджуються рішенням Приймальної комісії у терміни, визначені у §2

Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за державним замовленням Приймальна комісія ухвалює у терміни, визначені у §2

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які зазначені в листах Міністерства освіти і науки України щодо виділення квот прийому іноземців в межах обсягу місць для навчання за рахунок державного бюджету, зараховуються після надання підготовленого пакету документів, поданого до Відбіркової комісії Підготовчого відділення

Виконання вступниками умов до зарахування

Іноземні громадяни та особи без громадянства, рекомендовані на навчання за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб, подають: документи, визначені §3 цього Розділу (в тому числі документи щодо оформлення реєстрації та визнання освітнього рівня іноземних документів про освіту). Дублікат особової справи передається на відповідний факультет/інститут

Договір на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб укладається після видання наказу про зарахування

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, відповідно денної та заочної форми навчання), формуються дві особові справи, для чого вступники-іноземці надають відповідну кількість примірників документів для формування особових справ

Інформація про іноземних громадян, що були рекомендовані до зарахування на навчання на місця державного замовлення, але в установлені § 3 цього Розділу терміни не подали до відбіркової комісії оригінали документів (не виконали вимог для зарахування), подається до Міністерства освіти і науки України після 1 листопада 2020 року

Повний текст правил вступу

Огляд

Загубились?
Знайдіть те, що вам потрібно тут:

Пошук

Copyright © 2021 PV KNU | Created by Bohdan Kulinchenko